ııı ııı (▄)(■)(▪) (+/-) ııı Ar/ Ti/ Ve/ Sy/ Sm/ Cr/ Im/ Lu/ Ge/ Co ııı      

++++++++      -----------
дscıı‗дг7

  ─┬├┐╕││╒┌┐▄дscııдг7
┘M█││─┘▌▐└──


Welcome to my one-line ascii art gallery.
Every pieces are handmade originals.

Use the toolbar on top to customize the gallery's display. You can change the background color, text color, size and font type. The gallery will remember your preferences.

▪ List by names

▪ Follow me on Twitter
ѧѦ ѧ  ︵͡︵  ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱ ̶̱   ︵ Ѧѧ  ︵͡ ︵   ѧ Ѧ    ̵̗̊o̵̖  ︵  ѦѦ ѧ

Ski Free [2012.02.10]
﴾ ̲◦̲ / ̅•̅ ﴿        ̮ ‿(   ́ ̵ _-`)‿ ̮

Yin Yang meditation [2012.01.20]
Ω ≠ ॐ       −◡(   ́○ ̖_◦`)◡−

Ohm is not Ohm, deal with it. [2011.12.21]
[̱̥̄◯̱̄⁄͈̱̄][Ɨ̱‚̱Ɨ][̱̥̄◯̱̄⁄͈̱̄]  &  〈 ̲̅ ̲̅ ̲̅▫̵̲̅▫̲̅ ̲̅(̲̅(░)

Two turntables & a microphone [2011.11.28]
█████████████████████████████▄████▄███████

Pixels yeah! part 4 [2011.10.20]
□     █    □     □     □    ̲▀̲̅▄̅    □            ▄■▌̅▀̅ ___ ̅▀̅  ▐■▄

Pixels yeah! part 3 [2011.10.17]
█̶̅ ̶̅ ̶̅▀  █   □  █̶̲̅ ̶̲̅ ̲̅      □    ̲▀̲̅▄̅  ᆝᆝ        ▀▄▌▀  ▬   ▀  ▐▄▀

Pixels yeah! part 2 [2011.10.13]
█̶̅ ̶̅ ̶̅▀  █  ✖  █̶̲̅ ̶̲̅ ̲̅    █▄   ̲▀̲̅▄̅  ᆝᆝ      ▀▄▌▀ ▬▄▄ ▀  ▐▄▀

Pixels yeah! part 1 [2011.10.05]
▄▌ ▄▌̿▄̿▌       ▀▄▌  ▀ ▄▄▬ ▀▐▄▀͠▬̅▀      ▄▌̿▄̿▌ ▄▌ ▄▌̿▄̿▌ ▄▌

Drunken pixehl [2011.09.21]
♪ ♫    ◦◡(ﺀ ՛ˆ̖ ̳ͻ̳ ̗ˆ՝) ̷ ̊└ۜ┘    ♬♩♬♩

Drunken dancinh [2011.06.28]
‭ ۚ﴾ ̍˛̲̊ک˚(___̡c̗/̴̳ ̴̳ ̴̖/ [̴͇ ̴͇ ̴͇]ɔ̢ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱\°C º'ړ ﴿³

Drunken Hey! [2011.05.30]
│   │  |  ׀  י  ▫  י  ׀  |  │  |̵o̵|  ﴾̵ ̵©̵ ̵﴿  |̵o̵|  │   │

Star Wars : Empire [2011.04.26]
( ¤)        ۪۫ >8/̲̺°̅/8< ۪۫    :═8/̲̺°̅/8═:    ۪۫ >8/̲̺°̅/8< ۪۫ 

Star Wars : Rebels [2011.03.30]
│◦└̅┘◦ ◦ ﴾̭▒̭̊▒̭̊﴿ ﴾̭▓̭̊▓̭̊﴿ ﴾̭░̭̊░̭̊﴿ ◦ ◦ (͡ < ◦ ● ◦└̅┘◦│

Pacman Ghosts part2 [2011.02.28]
▒▒   ▄▒   ▄▒   ▓▓   ▄▓   ▄▓   ░░   ▄░   ▄░

Pacman Ghosts part1 [2011.02.10]
(ˇ، ̱ˇ  з)﴾ ﬞ ̷_ﬞ   э﴿     (ﺀ ◦ ̰◦) ̲ ̢ ̡ ̡ ̡    (ε   ﬞ ـ̲ ﬞ )﴾ϲ   ﬞ י̲ ﬞ ﴿(ɛ  ˇ̱-ˇ)

Homeless [2010.09.20]
 ›(̠̄:̠̄c  ›(̠̄:̠̄c  (¦Ҝ  (¦Ҝ  ҉  -  -  -   ¦̺͆¦  ▪▌

Space Invaders [2010.07.11]
зٰٰ═( ^ ~ ^)═ٰٰε

Needs a hug [2010.06.07]
¦̵̱ ̵̱ ̵̱ ̵̱ ̵̱(̢ ̡͇̅└͇̅┘͇̅ (▤8כ−◦       B.M.S.M.A.!!!!!

Bender Bending Rodriguez [2010.05.21]
‭‭  -ـ-ــــﮐ͡   כ ~כ(^ ‾ x ‾)כ      rrrrRRRRrr...zzzZZZZZzzzzz

Fat Lazy Cat Sleeping [2010.05.10]
‭███▀▄▐ـــ ‾‾▌ ▬▌▌██▐ـــ ‾‾██  ▄ ▌▌ ▬▌  ̵̄ ̵̄ ̵̄███

ascii is nice [2010.04.11]
∙.· ̲╲\  [[\̱ ̱ ̱̥̱ ̱ۜ\̱(  ́° ●° ̀)̱/̱ۜ ̱̥̱ ̱/̵̱/] .·∙    !!??¡¡!!??!!

Unintentional split [2010.04.01]
‭ՙ՚ ̉՚ ̉՚Հ̉ۜ՚Հ̉ۜ՚(̉՚ ̉՚ ̵̿`̰̿´̵̿ ̿)̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̳̿̿ ̳̳̿̿ ̳̿ ̳ ͇ ͇ ͇ ̳ ̳ ̜˛ۣۣ̜ﮧ̜ۣﮧ̜ۣ‚̥◞(ە̀_̖́٥ ) ̷ՙ՚ ̉ۜ՚ ̉՚ۜ ̉՚ ̉՚ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿

Ninja Swordfight [2010.03.08]
▬▬ι═══════ﺤ    -═══════ι▬▬

Katana Swords [2010.01.29]
°̥>í‚▀۪▪۪̅▪۪▀‚ì<̥°   ε═ı‚▀͈▪͈̅▪͈▀‚ı═з   ˚۪>\,▀ۣ•ۣ̅•ۣ▀‚/̀<۪˚   º̥>( ̖▀̞•̞̅•̞▀̗ ̀)<̥º

Skulls II [2010.01.15]
››››››  ∙:. ۞՜▀۫ˆ۞  ,▫=▫, ,◦ﬞ۫πﬞ۫◦, „▫≡▫„ ,◦≈۫≈◦, ,▫ш▫,     ۜ\(סּںסּَ` )/ۜ

Monstertrucks are fun [2009.12.04]
ґ°°ґôــôl <˚˚<סּـۧـסּ> (º„º(ôـ۠ـ۠ـ۠ـô) /°°/ōـۡـō\ l˚≡˚lـ۫סּ۫ــ۫ــ۫ــ۫סּ۫ـl ‹°°‹ôـ۬ـô› ґ˚˚ґōـۤـۤـōì ٵ ۫ ۫ ٵõۢـــۢõl    !!!?!@#*ffuu!!!?!??!!!!!

Stuck in traffic [2009.12.07]
_۪_۪_♀<0_۪_/\‾\‾\/\‾\‾\‾\‾\_۪_סּۨۚ؟סּ_۪_۪_/‾‾‾‾‾‾\‾\‾\‾\‾\_۪_۪_

Exitebike [2009.11.23]
־־־¬ٍ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ՙ՚\ٍ(´•`)ٍ/ՙ՚ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ⌐־־־[ Ø ]־־־

No Swimming Here [2009.11.10]
(﴾ ﴾ ^.,,.^ ﴿)       ґ///_l ґ///_l

Jack O'lantern ... about get smashed? [2009.10.31]
???   (ε   ´סּ ¸ סּ`)   <<<   (≈`˛ ´≈    з)   !!!

Getting a bad look [2009.10.25]
___oOOoכ___ε(´סּ ˛ סּ`)з___coOOo_____

Peeking over a fence [2009.10.15]
[◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦]﴾ˆںˆ ﴿[◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦][◦ַ◦]

Singularity [2009.09.17]
[ ▇ ▄ ▅ █ ▇ ▂ ▃ ▁ ▄ ▅ █ ▅ ▇ ]

Equalizer [2009.09.16]
'''⌐(ಠ۾ಠ)¬'''

Look behind you! [2009.09.08]
▫[▬]<   □|∑= ▲ [8]□╡ ─ ─ ─ @º┴┘ ▲ □|∑<

Robotron 2084 [2009.09.03]
ס₪₪₪₪§|(Ξ≥≤≥≤≥≤ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ>

Medieval Sword [2009.08.10]
[Oo ≡≤≥≡ oO] ⌐[o۪ ||||| ۪o]¬ (□□═₪═□□) (oO  ||||  Oo) [□□==\V/==□□]

Parked Cars [2009.07.15]
|ЏЏ|ЏЏЏ|ЏЏ|ЏЏЏ|ЏЏ|ЏЏЏ|ЏЏ|ЏЏЏ|

Piano [2009.07.15]
▲,▲,▼,▼,◄,►,◄,►,(B),(A),[Start] = ε( ^ ﭞ ^)

Konami code happyness [2009.07.13]
c[○┬●]כ    c[■┬□]כ

Killer robot pandas twins [2009.07.13]
‛¯¯٭٭¯¯(▫▫)¯¯٭٭¯¯’

Airplane [2009.07.12]
(8:≡ X  (8;≡ X  ﴾8؛≡ X  ﴾8יּ≡ X  (8ۀ≡ X

Skulls [2009.07.09]
[  |[●▪▪●]|   ‹‹ ׀׀ [] <׀ ››  ]

Cassette Tape Deck [2009.07.09]
סּﭖסּﭾ﴿   ε כּڸכּ   єסּړסּ)     (ө˛Ə з

The first one to try it [2009.06.29]
(  ۪ ۪  [▒]()()  ()[| |∙| |∙| | |:| | |∙| |∙| |∙| |∙| | |[ ºººººº )    ♪ ♫

Guitar [2009.06.28]
∙ ، °◦ ∙۪ . ⁿŌ=ōﺣ     ∙،°.  ˘Ô≈ôﺣ  ∙، ‾Ōπōﺣ   » » »

Vroom (F1 racing) [2009.06.25]
││└┘ (< ◦ ◦ ● ◦ ◦ ⌠∙∙ì ⌠∙∙ì ┌┐││

Pac Man [2009.06.25]
You can use any pieces in the gallery for non-commercial purposes only. Copy them, print them everywhere you'd like, and please give credits when you can.

© nЭ11Єht / JM Thellen 2011

additional javascript/css credits